Gå til DMU's Hjemmeside
In English
Gå til DCVR's Forside

Stat

MILJØMINISTERIET

  Miljøministeriet er højeste myndighed hvad angår vandløb og restaurering af vandløb i Danmark.


  Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
  Miljøstyrelsen (MST)

   Miljøstyrelsen administrere forskellige støtteordninger der kan have relevans ved vandløbsrestaureringer. Således administrer Miljøstyrelsen tilskudsordningen til nedbringelse af okkergener i vandløb (okkerloven), der blandt andet yder støtte til projektering, etablering og drift af okkerrensningsanlæg samt afhjælpende foranstaltninger i vandløb der er okkerbelastede.

   Miljøstyrelsen har det koordinerende ansvar for iværksættelsen og gennemførelsen af Vandrammedirektivet i Danmark.


  Skov- og Naturstyrelsen (SNS)

   Skov- og Naturstyrelsen administrere forskellige støtteordninger der kan have relevans ved vandløbsrestaureringer. Således administrer Skov- og Naturstyrelsen ordningen om tilskud til vandløbsrestaurering efter vandløbslovens § 37 og 37a. Denne ordning yder først og fremmest støtte til kommuner og amter, men ordningen udelukker ikke, at der også kan ydes tilskud til projekter, hvori der indgår restaureringsarbejder, der agtes gennemført af private. Tilskud efter § 37a kan kun søges af amterne til vandløbsrestaurerings-projekter, hvor opstemningsanlæg er til væsentlig skade for vandløbskvaliteten, således at der genskabes en tilfredsstillende natur- og miljøkvalitet. administrere visse støtteordninger med relevans for vandløb og restaurering af vandløb.

   Skov- og Naturstyrelsen har udført flere vandløbsrestaureringsprojekter, og er blandt andet hovedansvarlig for Skjern Å naturgenopretningsprojektet.


  Landsplanafdelingen

   Landsplanafdelingen administrerer Planloven, der sikrer, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.


FØDEVAREMINISTERIET

  Fødevareministeriet administrere blandt andet ferskvandsfiskeriloven og landbrugsloven.


  Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU)
  Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE)

   Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) (det tidligere Strukturdirektorat) varetager blandt andet opgaver vedrørende landbrugsloven, jordfordeling, fysisk planlægning, areal-, ejendoms- og byggeadministration samt fondsadministration. Direktoratet administrerer og fordeler desuden fisketegnsmidlerne. I 1999 blev der af fisketegnsmidlerne anvendt ca. 1,2 mio. kr. til vandløbsrestaurering. Disse udføres af amterne og kommunerne, som modtager fiskeplejetilskud på 10-25 % af de faktisk afholdte udgifter til forbedringer af fiskenes leveforhold særligt i de små vandløb.


Til top

Opdateret 24.1.2002 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen