Gå  til DMU's Hjemmeside
In English
Gå  til DCVR's Forside

Amter


Amtsrådsforeningen

    De 14 amter er organiseret i Amtsrådsforeningen.

Bornholms Amt
Frederiksborg Amt
Fyns Amt
Københavns Amt
Nordjyllands Amt
Ribe Amt
Ringkjøbing Amt
Roskilde Amt
Storstrøms Amt
Sønderjyllands Amt
Vejle Amt
Vestsjællands Amt
Viborg Amt
Århus Amt


Amterne administrere de amtslige vandløb. Desuden er det amterne, man skal henvende sig til, hvis man ønsker at anke en kommunal afgørelse om vandløbsrestaurering.

Amterne står for al planlægning og administration af det åbne land. Til mange aktiviteter eller ændringer i det åbne land skal der først gives tilladelse fra amterne.
For eksempel må der i følge vandløbsloven ikke foretages ændringer i og ved amtsvandløbene uden amtets tilladelse. Som eksempler på, hvad der kræver tilladelse kan nævnes:
· Bygning af en bro over vandløbet.
· Krydsning af åen med telefonkabler, vandledninger, el-ledninger og lignende.
· Byggeri, terrænændringer og lignende tættere på åen end 8 m.
· Reguleringer og ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit.
· Etablering af både- og badebroer i søer og vandløb.

Desuden er en lang række vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets tilstand.
Amtet kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud. Som eksempler på foranstaltninger, der skal søges dispensation til i § 3-vandløb, kan nævnes:
· Rørlægning af vandløb, herunder etablering af overkørsler.
· Uddybning af vandløb.
· Afgravning af brinker.
· Etablering af opstemningsanlæg.
· Regulering af vandløb (omlægning/flytning/etablering af dobbeltprofil etc.).
Projekter, der kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, kræver ofte også tilladelse efter Vandløbsloven.
Opdateret 9.1.2002 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen