Gå til DMU's Hjemmeside
In English
Gå til DCVR's Forside

Love m.m. med relevans for vandløbsrestaurering


På internet-hjemmesiden www.retsinfo.dk findes statens juridiske on-line Retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende regler og til Folketingets Forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.

På hjemmesiden kan man benytte databaserne til at finde teksterne om diverse love, cirkulærer og bekendtgørelser.

Herunder findes links til de væsentligste love m.m. med relevans for vandløbsrestaurering. Ved at klikke på linket forbindes til Restinformationen og lovens tekst. Før selve lovteksterne kan man klikke sig videre til eventuelle ændringer og tilføjelser. Desuden kan man ved at klikke på 'Referencer' få en liste over eventuelle ændringer og over diverse bekendtgørelser m.m. i forbindelse med loven.

Vandløbsloven (Lov nr. 632 af 23/06/2001)

  Vandløbsloven beskytter de fysiske forhold i vandløbene. Vandløbenes beskyttelse skal ske under hensynstagen til de forskellige interesser af såvel miljø- som erhvervsmæssig karakter, som knytter sig til vandløbene. Et vandløb må ikke reguleres eller på anden måde ændres uden tilladelse fra vandløbsmyndighederne.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering m.v., herunder om restaurering af vandløb (Bekendtgørelse nr. 424 af 07/09/1983 )

  Bekendtgørelsens regler finder anvendelse ved kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes behandling af følgende sager:

   1) Regulering af vandløb, herunder vandstandssænkning i søer og anlæg af nye vandløb.
   2) Etablering af udpumpningsanlæg med digeanlæg til afvanding.
   3) Etablering af broer, opstemningsanlæg og ved fastsættelse af flodemål m.m.
   4) Restaurering af vandløb.

Vandforsyningsloven (Lov nr. 130 af 26/02/1999)

  Loven skal sikre, at indvinding af overflade- og grundvand ikke må foregå uden tilladelse fra myndighederne. Der skal her lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet.

Okkerloven (Lov nr. 180 af 08/05/1985)

  Loven beskytter vandet i vandløbene ved at jordbrugserhvervets udgrøftning og dræning inden for de kortlagte okkerpotentielle områder ikke må påbegyndes uden godkendelse fra amtsrådet. Loven administreres af Miljøstyrelsen.

Landbrugsloven (Lovbekendtgørelse nr. 598 15/07/1999)

  Loven omhandler bl.a. de lokale jordlovsmyndigheders opgaver i forbindelse med administrationen af landbrugsloven. Loven administreres af Fødevareministeriet.

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25/08/2001)

  Loven skal sikre vandløbene rent vand, ved at stoffer, der kan forurene vandet ikke må tilføres vandløb, søer og havet. Myndigheder kan dog give tilladelse til udledning af spildevand. Udledninger fra mindre end 30 personer behandles af kommunen, mens udeledninger fra flere end 30 personer behandles af amtet.

Naturbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 835 af 01/11/1997)

  Mange vandløb er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Loven beskytter de fysiske forhold ved, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af vandløb eller dele af vandløb, der er udpeget som beskyttede, uden at der er særligt tungtvejende begrundelser dertil. Undtaget herfra er almindelig vedligeholdelse. Loven skal værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af plante- og dyrelivet.

  Skov- og Naturstyrelsen har det overordnede ansvar, mens amterne varetager opgaverne på regionalt niveau. Amterne administrerer de fleste bestemmelser: De fører tilsyn, giver tilladelse og afslag, udfører plejeopgaver, overvåger, planlægger og informerer.
  Loven administreres af Skov- og Naturstyrelsen.

Planloven (Lov nr. 518 af 11/06/2000)

  Loven administreres af Landsplanafdelingen.

Ferskvandsfiskeriloven (Lov nr. 281 af 12/05/1999)

  Loven administreres af Fødevareministeriet.

Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande (Bekendtgørelse nr. 988 af 14/12/1999)

Lov om Skjern Å Naturprojektet (Lov nr. 493 af 01/07/1998)

  Loven administreres af Miljøministeriet.

Opdateret 11.4.2003 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen