Når der er huller i rækken af rapporter, skyldes det enten at rapportnummeret er givet til en engelsksproget rapport(NERI Technical Report) eller, at den ikke er udkommet.


1996 - Faglig rapport fra DMU


Strandberg, M. (Red.) (1996): Ammoniak og naturforvaltning. Rapport fra seminar i Silkeborg den 30. november 1995.
Afdeling for Terrestrisk Økologi. 58 s. Faglig rapport fra DMU 161.


Riget, F., Johansen, P. & Asmund, G. (1996): Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1995.
Afdeling for Arktisk Miljø. 91 s.­ Faglig rapport fra DMU 160.


Bak, J. (1996): Kortlægning af tålegrænser for svovl og kvælstof.
Afdeling for Terrestrisk Økologi. 110 s.­ Faglig rapport fra DMU 159.


Clausen, P., Clausager, I. & Hansen, M.J. (1996): Fuglelivet omkring Rønland, Harboør Tange. Med en vurdering af effekten ps fugle ved etablering af en vindmøllepark i området.
Afdeling for Kystzoneøkologi. 48 s.­ Faglig rapport fra DMU 158.


Larsen, M.M., Bak, J. & Scott­Fordsmand, J. (1996): Monitering af tungmetaller i danske dyrknings­ og naturjorde. Prøvetagning i 1992/93.
Afdeling for Miljøkemi og Afdeling for Terrestrisk Økologi. 76 s.­ Faglig rapport fra DMU 157.


Noer, H. & Christensen, T.K. (1996): Fredningen ved Saltholm og risiko for bird­strikes i Københavns Lufthavn.
Afdeling for Kystzoneøkologi. 44 s. Faglig rapport fra DMU 155.


Asferg, T. & Jeppesen, J.L. (1996): Rsdyrjagten i Danmark 1993/94.
Afdeling for Landskabsøkologi. 40 s.­ Faglig rapport fra DMU 152.


Hansen, H.O. (red.) (1996): Vandløbsrestaurering. eksempler og erfaringer fra Danmark.
Afdeling for Vandløbsøkologi. 136 s.­ Faglig rapport fra DMU 151.


Asman, W.A.H., Brown, N., Runge, E.H., Tekiela, M., Eriksen, P.B. & M. Christiansen (1996): MeMoS. Udvikling af en konsekvensmodel for svovldeposition for Sydskandinavien.
Afdeling for Atmosfærisk Miljø. 57 s. Faglig rapport fra DMU 149.


1995 - Faglig rapport fra DMU.


Clausager, I. & Nøhr, H. (1995): Vindmøllers indvirkning på fugle. Status over viden og perspektiver.
Afdeling for Flora­ og Faunaøkologi og Ornis Consult A/S. 51 s.­ Faglig rapport fra DMU 147.


Riget, F., Johansen, P. & Asmund, G. (1995): Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 1995.
Afdeling for Arktisk Miljø. 33 s.­ Faglig rapport fra DMU 146.


Skov, H., Hertel, O, Manscher, O.H., Hovmand, M.F., Grundahl, L., Kemp, K. & Heidam, N.Z. (1995): Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994.
Afdeling for Atmosfærisk Miljø. 83 s.­ Faglig rapport fra DMU 144.


Dahl, K., Ærtebjerg, G., Jensen, J.N., Nielsen, T.G., Lisbjerg, D., Krause­Jensen, D. & Christensen, P.B. (1995): Marine Områder ­ Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994.
Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi og Afdeling for Sø­ og Fjordøkologi. 123 s.­ Faglig rapport fra DMU 142.


Grant, R., Blicher­Mathiesen, G., Andersen, H.E., Berg, P., Jensen, P.G., Laubel, A.R. & Rasmussen, P. (1995): Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 142 s.­ Faglig rapport fra DMU 141.


Larsen, S.E., Erfurt, J., Græsbøll, P., Kronvang, B., Mortensen, E., Nielsen, C.A., Ovesen, N.B., Paludan, C., Rebsdorf, Aa., Svendsen, L.M. & Nyegaard, P. (1995): Ferske vandområder : vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågnings- program 1994.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 196 s.­ Faglig rapport fra DMU 140.


Jensen, J.P., Jeppesen, E., Søndergaard, M., Windolf, J., Lauridsen, T. & Sortkjær, L. (1995): Ferske vandområder : søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 115 s.­ Faglig rapport fra DMU 139.


Ovesen, N.B. & Svendsen, L.M. (1995): Ferskvandstilstrømning til danske farvande 1994. Afdeling for Ferskvandsøkologi. 62 s.­ Faglig rapport fra DMU 138.


Clausager, I. (1995): Vingeindsamling fra jagtsmsonen 1994/95 i Danmark ­ Wing Survey from the Hunting Season 1994/95 in Denmark.
Afdeling for Flora­ og Faunaøkologi. 44 s.­ Faglig rapport fra DMU 137.


Rastogi, S.C., Pritzl, G. & Jensen, G.H. (1995): Undersøgelse af opløselig Ba, Sr og Zr i læbestifter. Analytisk­kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Afdeling for Miljøkemi. 27 s.­ Faglig rapport fra DMU 135.


Nyeland, B.A. & Wrang, P. (1995): Aromatiske hydrocarboner i drikkevand fra privat vandværk.
Afdeling for Miljrkemi. 50 s. Faglig rapport fra DMU 133.


Madsen, J., Hounisen, J.P., Bøgebjerg, E. & Jørgensen, H.E. (1995): Rastende bestande af vandfugle i forsøgsreservaterne, 1985-1993.
40 s.Faglig rapport fra DMU 132.


Petersen, I.K. (1995): Vandfugles antal og fordeling i Det sydfynske øhav og Helnæs Bugt 1991-1992.
Et samarbejdsprojekt mellem Skov og Naturstyrelsen, Fyns Amt og DMU. Afdeling for Flora og Faunarkologi. 63 s. Faglig rapport fra DMU 130.


Rastogi, S.C. & Jensen, G.H. (1995): Undersøgelse af 1,1,1trichlorethan i lim og slipmidler. Analytiskkemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter.
Afdeling for Miljøkemi. 27 s. Faglig rapport fra DMU 128.


Willumsen, P.A. & Karlson, U. (1995): Biologisk nedbrydning af PAH i jord fra Frederiksberg Gasværksgrund. Laboratoriestudie. Fase 2.
Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. 101 s. Faglig rapport fra DMU 127.


1994 - Faglig rapport fra DMU.


Olesen, C.R. (1994): Fauna og friluftsliv. En litteraturudredning om menneskeskabte forstyrrelser af større pattedyr.
Afdeling for Flora og Faunaøkologi. 67 s. Faglig rapport fra DMU 126.


Hansen, K. & Hartmann, P. (1994): Unge harer i jagtudbyttet. En indikator for bestandens tilstand.
Afdeling for Flora og Faunaøkologi. 20 s. Faglig rapport fra DMU 125.


Skov, H., Hovmand, M.F., Grundahl, L., Runge, E.H., Kemp, K., Aistrup, W. & Heidam, N.Z. (1994): Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993.
Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening. 61 s. Faglig rapport fra DMU 123.


Hovmand, M.F., Grundahl, L., Manscher, O.H., Egeløv, A. & Andersen, H.V. (1994): Atmosfærisk deposition på danske skove. Datarapport 1992/93.
Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening. 57 s. Faglig rapport fra DMU 122.


Jensen, J.P., Jeppesen, E., Bøgestrand, J., Roer Petersen, A., Søndergaard, M., Windolf, J. & Sortkjær, L. (1994): Ferske vandområder : søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 92 s. Faglig rapport fra DMU 121.


Andersen, H.E., Berg, P., BlicherMathiesen, G., Jensen, P.G., Kronvang, B., Schwærter, R. C. & Rasmussen, P. (1994): Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993.
Afdeling for Ferskvandsøkologi og Danmarks Geologiske Undersøgelse. 121 s. Faglig rapport fra DMU 120.


Græsbrll, P., Erfurt, J., Hansen, H.O., Kronvang, B., Larsen, S.E., Rebsdorf, Aa. & Svendsen, L.M. (1994): Ferske vandområder : vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 186 s. Faglig rapport fra DMU 119.


Rastogi, S.C., Pritzl, G. & Jensen, G.H. (1994): Migration af metaller fra legetøj. Vand og oliefarver. Analytiskkemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter.
Afdeling for Miljrkemi. 36 s. Faglig rapport fra DMU 118.


Agger, C.T., Kaas, H., Knipschildt, F., Brodersen, K., Dahl, K., Rasmussen, B., Jensen, J.N., Krause-Jensen, D. & Christensen, P.B. (1994): Marine Områder : Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993.
Afdeling for Havmiljr og Mikrobiologi og Afdeling for Ferskvandsrkologi. 177 s. Faglig rapport fra DMU 117.


Steensen & Refdahl, S. (1994): Ferskvandstilstrømning til danske farvande 1993.
Hedeselskabet og Afdeling for Ferskvandsrkologi. 59 s. Faglig rapport fra DMU 116.


Clausager, I. (1994): Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1993/94 i Danmark - Wing Survey from the Hunting Season 1993/94 in Denmark.
Afdeling for Flora og Faunarkologi. 52 s. Faglig rapport fra DMU 115.


Ballegaard, T. (1994): Natur og turisme. Program til belysning af turismen og dens påvirkning af naturen på vadehavsøerne. Pilotprojekt Rømø.
Afdeling for Flora og Faunarkologi. 59 s. Faglig rapport fra DMU 114.


Ettrup, H. (1994): Udvikling i fuglebestandene i Hjarbæk Fjord 1967-1993 i relation til miljøforhold og ændret slusedrift.
Afdeling for Flora og Faunarkologi. 92 s. Faglig rapport fra DMU 112.


Petersen, A.H. (1994): Genetablering af den marine makrofauna i Hjarbæk Fjord. Succession efter genetablering af saltvandstilstanden i 1991.
Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. 46 s. Faglig rapport fra DMU 111.


Kronvang, B., Græsbrll, P., Svendsen, L.M., Friberg, N., Hald, A.B., Kjellsson, G., Nielsen, M.B., Petersen, B.D. & Ottosen, O. (1994): Restaurering af Gelså ved Bevtoft. Miljømæssig effekt i vandløb og de vandløbsnære arealer.
Afdeling for Ferskvandsøkologi, Afdeling for Flora og Faunarkologi og Afdeling for Terrestrisk Økologi. 86 s. Faglig rapport fra DMU 110.


Nyeland, B.A. (1994): Aromater i drikkevand. Parallelprøvning, december 1992.
Afdeling for Miljøkemi. 100 s. Faglig rapport fra DMU 109.


Christensen, N., Paaby, H. & Holten-Andersen, J. (1994): Environment and Society. A Review of Environmental Development in Denmark.
Department of Policy Analysis. 164 pp. NERI Technical Report 108.


Jensen, H.S., Sampou, P.A. & Holmer, M. (1994): Næringssaltudveksling mellem sediment og vand i Hjarbæk Fjord efter etablering af saltvandstilstand i 1991.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 51 s. Faglig rapport fra DMU 107.


Frikke, J. & Laursen, K. (1994): Jagt i Ballumområdet.
Afdeling for Flora og Faunaøkologi. 41 s. Faglig rapport fra DMU 104.


Hald, A.B. & Lund, T. (1994): Fire sprøjtefri driftsformer af markers randzoner. Konsekvenser for vilde planter, insekter og økonomi. Afdeling for Flora og Faunaøkologi. 39 s. Faglig rapport fra DMU 103.


Frikke, J. & Laursen, K. (1994): Forlandsjagt i Vadehavet. Med en analyse af betydningen for andefugle.
Afdeling for Flora og Faunaøkologi. 55 s. Faglig rapport fra DMU 102.


Hovmand, M.F., Andersen, H.V., Bille-Hansen, J. & Ro-Poulsen, H. (1994): Atmosfærens stoftilførsel til danske skovøkosystemer.
Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening i samarbejde med Forskningscentret for Skov & Landskab og Københavns Universitet. 59 s. Faglig rapport fra DMU 98.


Jørgensen, H.E., Madsen, J. & Clausen, P. (1994): Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-92.
Afdeling for Flora og Faunaøkologi. 112 s. Faglig rapport fra DMU 97.


[Back]

Back to Publications from National Environmental Research Institute (NERI).