Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Bilisme og miljø - en svær balance

Pressemeddelelse fra Danmarks Miljøundersøgelser: 7. august 1998

Biltrafikken udgør en stadigt voksende belastning af miljøet. Der er imidlertid store forskelle i vores brug af og holdning til biler. For nogle er brugen af bil en nødvendighed mens det for andre kun er en luksus. Skal der ske ændringer i vores transportadfærd vil det kræve ændringer både i vores livsstil og i vores holdning til miljøet.

Transport udgør i dag et af vores største miljøproblemer - med biltrafikken som den alvorligste bidragyder. Hvis trafikken fortsætter med at vokse som forventet vil transporten i fremtiden bevirke en voldsom påvirkning af miljøet overalt på kloden - også i Danmark.

En ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) tager udgangspunkt i transportens miljøproblemer og ser på hvordan vi vælger at lade os transportere og hvad dette betyder for miljøet.

Der er afgørende forskelle mellem hvor meget vi hver især bevæger os, med hvilke formål og hvordan. Fra de lidenskabelige bilister til dem der aldrig rører en bil. På nogle områder er de indbyrdes forskelle lige så store som forskellen mellem dagens dansker og 1930'ernes. Eksempelvis udsender en person med 2 biler i husstanden 5 gange så meget CO2 som en person uden bil.

Adfærd, trafik og miljøkonsekvenser indgår i et kompliceret samspil som det er vigtigt at forstå, hvis man vil løse trafikkens miljøproblemer: luftforurening, støj og naturødelæggelse. Et stort antal menneskers sundhed forringes og mange liv går tabt, både som følge af ulykker og forurening - groft taget regner man med at de to tab i dag er lige store. Hertil kommer at økosystemer på land og til vands belastes med nedfald af kvælstofforbindelser. Og at trafikkens bidrag til udslip af CO2 stadig vokser og dermed bidrager til forøgelsen af drivhuseffekten.

Rapporten ser også på hvilke krav der fremover må stilles for at sikre en miljømæssigt bæredygtig udvikling. En undersøgelse fra DMU har vist at der er en vilje til at medvirke til at dæmpe biltrafikken i store dele af befolkningen. Hvis samfundet ønsker at øge transportens bæredygtighed kan man imidlertid ikke bare lave indgreb for at begrænse biltrafikken. Man skal også forbedre mulighederne for kollektiv transport og for cyklisterne. Endelig må man erkende at det vil være vigtigt at begrænse udslippene både fra de kollektive transportmidler - busser, tog, fly og færger - og fra bilerne.

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Mette Jensen
Danmarks Miljøundersøgelser
Tlf. 46 30 12 00

Baggrundsoplysninger

Biltrafikken vokser

Vi kører stadigt længere i bilerne. Omkring 1930 flyttede hver dansker sig i gennemsnit omkring 3 km om dagen med motoriserede transportmidler. Og over halvdelen af denne transport var kollektiv. I 1990 var transporten steget til over det 10-dobbelte og antallet af biler til det 20-dobbelte. I dag bevæger hver voksen dansker sig omkring 35 km dagligt - og biltrafikkens andel er steget til 75%.

Vi har i dag 1,8 millioner biler i Danmark, og der kommer omkring 60.000 flere personbiler om året. Bilparken i Danmark forventes at vokse med ca. en million biler over de næste 25 år. På globalt plan vil antallet af biler øges langt kraftigere end herhjemme, især i en række lande i hastig økonomisk udvikling. Og flytrafikken vil vokse endnu hurtigere end biltrafikken. Denne udvikling vil komme til at påvirke miljøet overalt på kloden - også i Danmark.

Belastningen af miljøet

Bilismen belaster miljøet med luftforurening, støj og forringelse af levevilkårene for de vilde dyr og planter. Luftforureningen påvirker vores sundhed. Med det nuværende forureningsniveau skønner man at luftforureningen i de større danske byer årligt koster omkring 500 dødsfald - eller nogenlunde det samme antal som dør på grund af ulykker. Her er det især svævestøvets fine partikler der er problemet, men også kvælstofdioxid, benzen, PAH'er (polyaromatiske kulbrinter), 1,3-butadien, formaldehyd og acrolein menes at forekomme i betænkelige niveauer. Forureningen med kvælstofilter er også et problem i naturen hvor de medvirker til overgødskning og forsuring. Desuden bidrager trafikken i stigende omfang til forureningen med CO2, der er en drivhusgas.

Støj kan være en alvorlig gene. Det vurderes at 20% af de danske boliger belastes over den vejledende grænseværdi for støj på 55 dB(A).

Endelig er veje og trafik en alvorlig belastning for de vilde dyr og planter. Leveområder ødelægges eller gennemskæres når der anlægges nye veje og større og mindre dyr påkøres. DMU vurderer at der årligt dræbes omkring 5 millioner større og mindre dyr på de danske veje.

Vores adfærd er afgørende

Den enkeltes adfærd er et afgørende led i kæden mellem vores transportbehov og belastningen af miljøet fra trafikken. De daglige valg af rejsemål, transportmiddel og rute har en direkte virkning på miljøet. Hertil kommer de langsigtede valg af bolig, arbejde, køb af bil, indkøb, fritidsinteresser mv. Vores transportadfærd er et udtryk for de værdier, holdninger og vaner der kendetegner vores måde at leve på i bredere forstand.

Rapporten:

Bilisme og miljø - en svær balance
Af Mette Jensen, Henrik Gudmundsson, Jes Fenger og Linda Christensen.
TEMA-rapport fra DMU 1998/18.
48 sider. Pris: 60 kr.

Klassesæt (10 stk.): 300 kr.
Abonnement (5 numre): 225 kr.

Købes i boghandelen eller hos:

Danmarks Miljøundersøgelser
Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde
Tlf. 46 30 12 00, Fax: 46 30 11 14

Frontlinien
Rentemestervej 8, 2400 København NV
Tlf: 7012 0211

(Alle priser er incl. moms, excl. forsendelse)

Bestil rapporten
Læs rapporten (pdf, 5.297 KB)

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000