Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Generel information om gruppen
Karplanter

Rødlisteforside | Artsgrupper | RødlistesystemetStamdata
Artsgruppe:Karplanter (klik for artsoversigt)
Internationalt navn:Tracheophyta
Bemærkninger til nomenklatur: Nomenklaturen følger Flora Nordicas taxonliste, der findes på www2.nrm.se/fbo/chk/chk3.htm. For mange karplantegruppers vedkommende er der sket omfattende ændringer i deres taxonomi, og mange har fået ændret deres slægtsskabsforhold, som det ses hos kodriver- og maskeblomstfamilien.

Med hensyn til orkidéerne er der foregået en omfattende udforskning af deres slægtsskabsforhold. Der findes p.t. ikke én samlet nomenklaturliste over de vilde danske orkidéer. Nedenstående liste er blevet til i samråd med lektor Henrik Ærenlund Pedersen, Botanisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet. Som udgangspunkt følger artsopfattelsen Løjtnant (1981a), men der er siden sket flere navneændringer, ligesom flere arter er kommet til enten som følge af ændret artsopfattelse eller på grund af nyindvandring. De væsentligste referencer, som nomenklaturen bygger på, er: Faurholdt et al. 1998, Løjtnant 1981a, 1981b, Pedersen & Faurholdt 1997, Pedersen & Ehlers 2000.
Omfang af rødlistningen:Der er registreret ca. 1200 spontane og ca. 1475 eksotiske karplantearter i Danmark (Wind 2000c). Af disse er 2024 arter rødlistevurderet.

For orkidéernes vedkommende er 39 arter, der forekommer eller har forekommet i Danmark, rødlistevurderet. Hertil kommer 6 karakteristiske underarter og 1 varietet, der af andre forfattere henføres til selvstændige arter (se f.eks. Delforge 1995). For Danmarks vedkommende er andre underarter og varieteter blevet anført i litteraturen (se f.eks. Feilberg & Løjtnant 1996, Mossberg et al. 1994), men disse har ikke opnået generel anerkendelse bl.a. fordi deres taxonomiske adskillelse fra nærtbeslægtede orkidéer er problematisk.
National status:Her angives arternes hyppighed og økologi samt geografiske fordeling i Danmark.

For orkidéernes vedkommende angives det totale antal bestande, som DMU har registreret, og som formodes fortsat at være recente. Registreringerne er baseret på oplysninger i Botanisk Museums arkiver, de botaniske lokalitetsoversigter, URT og den øvrige botaniske litteratur samt ’overvågning af danske orkidéer’ og oplysninger, der er tilgået DMU fra private personer.
International status:Enkelt månerude, gul stenbræk, liden najade og vandranke samt de to orkidéer fruesko og mygblomst er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2, mens ulvefodarterne er omfattet af bilag 5.
Kønsmodne individer:Det normale mønster hos karplanterne er, at blomsterne er tvekønnede, dvs. at de indeholder både hanlige (støvblade) og hunlige (frugtblade) kønsorganer. Inden for mange familier findes også repræsentanter, hvor kønnene er adskilte, så der forekommer adskilte han- og hunplanter. Hos enkelte slægter finde blomsterstande med adskilte han- og hunblomster blandet med tvekønnede blomster. Da mange karplanter kan have over- eller underjordisk vegetativ formering, kan de være tæppedannende, og det kan derfor være svært af afgøre, hvad der er et individ, og hvad der er en klon (en samling af genetisk ens individer fra samme moderplante).

I projektet ’overvågning af danske orkidéer’ er det normalt antallet af blomstrende individer, der optælles. Dette bevirker, at antallet af kønsmodne individer kan være overestimeret, når dette antal baseres på optællingerne af blomstrende skud. Dette skyldes, at det samme individ kan sende flere blomstrende skud i vejret, og især, at frugtsætningen hos nogle arter enten er dårlig eller helt udebliver visse år, bl.a. som følge af afbidning eller manglen på pollinatorer.
Bestandsudvikling:For de fleste karplanter foreligger der kun sporadiske oplysninger om bestandsudviklingen.

Anderledes forholder det sig for orkidéerne. Oplysningerne om overvågning af de enkelte orkidéarter er baseret på data fra orkidédatabasen. Tallene her stammer fra de årlige optællinger af udvalgte orkidébestande i ’overvågning af danske orkidéer’. Data er tilgængelige på DMUs hjemmeside: www.dmu.dk/Dyr_planter/Planter/
Levested og negativ påvirkning:Oplysninger herom er anført i prioriteret rækkefølge, således at det vigtigste voksested og den betydeligste negative påvirkning er står først.

For orkidéerne vedkommende er alle bestand i princippet sårbare over for indsamling især, når de underjordiske dele graves op og foryngelsesknoldene fjernes. Denne påvirkning kunne med rette anføres under samtlige, men er blevet forbeholdt de orkidéer, hvor betydelige og umiddelbare opgravninger har spillet og måske fremover fortsat vil spille en rolle. At det ikke er anført specifikt for alle arter medfører implicit ikke, at problemet er ikke-eksisterende, men de pågældende arter er måske knap så attraktive eller vokser ofte på sværttilgængelige steder.

De negative påvirkninger er anført i numerisk rækkefølge i det omfang, de er kendte.
Arealberegning:Grundenheden ved beregningen af forekomstarealet er 10x10 km2 ruder, da mange frø generelt kan spredes langt.
Totaludbredelse:Hvis ikke andet er anført følger beskrivelsen af totaludbredelsen under de enkelte artsopslag Hultén og Fries (1983).
Litteraturliste:Andersen, A. 1943: Pyrolaceernes og Plumbaginaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47.1: 123-142.

Aronsson, M. (ed.) 1999: Rödlistade kärlväxter i Sverige. Artfakta. Volym I & II. - ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Asbirk, S. & Søgaard, S. (red.) 1991: ”Rødliste 90”. Særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Bjerregaard, H. 2005: Rust-Skæne (Schoenus ferrugineus) genfundet på to lokaliteter i Århus Amt. URT 28: 141-144.

Bruun, H-H. 1997: Vellugtende Skabiose (Scabiosa canescens) – status i 1990’erne. – Urt 21: 13-20.

Brøndum, J. & Tranberg, H. 1995: Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) ny for Fyn. – URT 19: 100-101.

Bürger, A.-M. C., Petersen, B.V., Tranberg, H. & Goldberg, I. 2008: Årets fund 2007. - URT 32: 2-20.

Böcher, T.W. 1937: Udbredelsen af Ericaceae, Vacciniaceae og Empetraceae i Danmark. Bot. Tidsskr. 44.1: 5-40.

Böcher, T.W. 1956: Orobanche purpurea – Bot. Tidsskr. 53: 106-107.

Christiansen, H.G. 1996: Nyt fund af Pukkellæbe i Vestsjællands Amt. - URT 96: 126-127.

Christiansen, H.G. & Leth, P. 2002: Saltbæk Vigs flora. – Vestsjællands Amt, Natur og Miljø. Sørø.

Christiansen, S.G. 1992: Danmarks sydligeste Salep-Gøgeurt. – URT 16: 31.

Christiansen, S.G. 1994: Årets fund og iagttagelser. URT 18: 123-127.

Christiansen, S.G. 1995: Årets fund og iagttagelser. URT 19: 130-133.

Christiansen, S.G. 2002: Knælæbe – sneglenes foretrukne spise. – URT 26: 134-137.

Christiansen, S.G. 2008: Knudshoved Odde - mere end klokkefrøer. - URT 32: 39-44.

Christiansen, S.G., Tranberg, H. & Hammer, E. 1999: Årets fund - Sjælland, Fyn og Jylland. - URT 23: 9-18.

Clausen, J. 1931: Danmarks Viol-Arter. - Bot. Tidsskr. 41: 317-335.

Delforge, P., 1995: Europas Orkideer. Oversat og bearbejdet af J. Feilberg. – Gad. København.

Egholm, B. 1951: Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Danmarks Topografisk-Botaniske Undersøgelse nr. 16. – Bot. Tidsskr. 47: 373-480.

Eilstrup, H. 1954: Nye fund i 1953. – Bot. Tidsskr. 50: 188-189.

Faurholdt, N. 1986: Knælæbe (Epipogium aphyllum) genfundet i Danmark. – URT 1986: 3-5.

Faurholdt, N. 1989: Høje Møn – naturklenodie ved Skillevejen. – URT 13: 117-124.

Faurholdt, N. 1995: Rødlistede planter i Storstrøms Amt 1995. - Storstrøms Amt. Teknik- og Miljøforvaltningen. Nykøbing F.

Faurholdt, N. 1997: Blåtoppet og Kantet Kohvede – historie, status og fremtid. URT 21: 78-91.

Faurholdt, N. 2000: Rødlistede planter 1999. - Storstrøms Amt. Teknik- og Miljøforvaltningen. Nykøbing F.

Faurholdt, N. 2002: Hjorterod – forekomst og status i Danmark. – Urt 26: 138-147.

Faurholdt, N. 2006a: Rødlistede planter i Storstrøms Amt 2006. En revision af rødlistede planter 1999. – Storstrøms Amt. Teknik- og Miljøforvaltningen.

Faurholdt, N. 2006b: Registrering af planter på strandenge i Storstrøms Amt. – Konsulentrapport til Storstrøms Amt (upubl.).

Faurholdt, N. & Hinke, H. 2006: Hold øje med Strand-Gulerod. – Urt 30: 24-25.

Faurholdt, N. & Holst, J. 1996: Vore skovlilje-arter - forekomst, økologi og fremtid. - URT 1996: 107-121.

Faurholdt, N. & Løjtnant, B. 1993: Høje Møns og Høje Rügens Orchidéer. – Flora og Fauna 99: 83-98.

Faurholdt, N., Pedersen, H.Æ. & Christiansen, S.G. 1998: Nikkende Hullæbe (Epipactis phyllanthes) - en miskendt dansk orkidé. - URT 1998: 52-58.

Faurholdt, N. & Pedersen, H.Æ. 2000: Storblomstret Hullæbe (Epipactis leptochila) – udbredelse, økologi og status i Danmark. – Flora og Fauna 106: 29-40.

Faurholdt, N. & Schou, J.C. 2004: Nordiske Skærmplanter. – Dansk Botanisk Forenings Forlag, København.

Faurholdt, N. & Tranberg, H. 2005: Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus L.) – en sydøstdansk skovplante. – Urt 29: 26-36.

Feilberg, J. & Løjtnant, B. 1996: Nomenklatoriske ændringer i forbindelse med Den Store Nordiske Flora. – Flora og Fauna 101: 71-72.

Fugleværnsfonden 2004: Plejeplan for Fugleværnsfondensreservat på Stormengene 2003 - 2008.

Fuglsang, R. 2006: Forsommerekskursion til Møn den 1.-5. juni 2006. - URT 30: 110-112.

Garve, E. 1994: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Kartierung 1982-1992. 1 + 2. Teil. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 30/2. Nidersächsisches Landesamt für Ökologie.

Gravesen, P. 1976: Oversigt over Botaniske Lokaliteter. 1. Sjælland. - Miljøministeriet. København

Gravesen, P. 1982: Oversigt over Botaniske Lokaliteter. 3. Lolland, Falster, Møn og Bornholm. - Miljøministeriet. København.

Griem, B., Reidenbach, M. & Reinecke, F. 1989: Verbreitung der Orchideen in Schleswig-Holstein. - Arbeitsgemeinschaft Heimischen Orchideen in der DOG-Landesgruppe Schleswig-Holstein. Kiel.

Grøntved, J. 1948: Orchidéernes Udbredelse i Danmark. TBU nr. 15. - Bot. Tidsskr. 47: 277-370.

Gärdenfors, U. (ed.) 2000: Rödlistade arter i Sverige 2000. – ArtDatabanken, SLU i samarbete med Naturvårdsverket. Uppsala.

Hammer, E. 1987: 2 sjældne starer. Tyndakset Star og Bakke-Star. - Gejrfuglen 23: 28-29.

Hansen, A. 1951: Udbredelsen af Caprifoliaceae, Adoxaceae, Dipsacaceae og Cucurbitaceae i Danmark. – Bot. Tidsskr. 47: 481-509.

Hansen, A. 1964a: Epipactis helleborine var. neerlandica i Danmark. – Bot. Tidsskr. 59: 334-337.

Hansen, A. 1964b: Nye floristiske fund og iagttagelser, mest fra 1963. - Bot. Tidsskr. 59: 340-44.

Hansen, A. 1966: Eleocharis multicaulis (Sm.) Sm. på Øerne. - Bot. Tidsskr. 62: 234.

Hansen, A. 1982a: Floristiske meddelelser. - URT 6: 44-48.

Hansen, A. 1982b: Floristiske meddelelser. - URT 6: 91-93.

Hansen, A. 1983b: Floristiske meddelelser. - URT 7: 93-95.

Hansen, A. 1984: Floristiske meddelelser. - URT 8: 24 & 30-31.

Hansen, A. 1985a: Florisktisk meddelelser. – URT 9: 47-50.

Hansen, A. 1985b: Florisktisk meddelelser. – URT 9: 75-77.

Hansen, A. 1985c: Floristiske meddelelser. - URT 9: 112-117.

Hansen, A. 1986:Floristiske meddelelser. Sammenstilling af fund mest fra 1985 og 1986. - URT 10: 114-117.

Hansen, A. 1990: Floristiske meddelelser. - URT 14: 118-120.

Hansen, A. 1992a: Floristiske meddelelser. - URT 16: 96-99.

Hansen, A. 1994: En nekrolog over orkidéen Skrueaks. – URT 18: 62-63.

Hansen, A. & Pedersen, A. 1968: Noter om dansk flora og vegetation. 29-32. - Flora og Fauna 74: 37-39.

Hansen, K. (red.) 1981: Dansk feltflora. - Gyldendal. København.

Hoff, M. 1943: Crassulaceernes og Saxifragaceernes udbredlse i Danmark. - Bot. Tidsskr. 47.1: 95-121.

Holmen, M. 1997: Langakset Trådspore - nu også ved Gyldenstrand. - URT 1997: 91-92.

Hornemann, J.W. 1796: Et Forsøg til en dansk oekonomisk Plantelære. – København.

Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden. – Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Stockholm.

Hultén, E. & Fries, M. 1986: Atlas of North European vascular plants North of the Tropic Cancer. - Koeltz Scientific Books. Königstein.

Ingelög, T., Andersson, R. & Tjernberg, M. (red.) 1993: Red Data Book of the Baltic Region. – Swedish Threatened Species Unit, Uppsala in co-operation with Institute of Biology, Riga.

Jensen, C. 1911: Floristik fra Allindelille Fredskov. - i: Biologiske Arbejder tilegnede Eugen Warming paa hans 70 Aars Fødselsdag den 3. November 1911. H. Hagerups Forlag. København.

Jensen, J.M. & Pedersen, H.Æ. 1999: Ny lokalitet for Bakke-Gøgeurt (Orchis ustulata) – med noter om artens fænologiske og morfologiske variation. – Flora og Fauna 105: 29-36.

Jensen, L.H. 1996: Bjerg-Rørhvene på de inddæmmede arealer på Vestamager. - URT 20: 99-103.

Jäger, E. J. & Werner, K. 2002: Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Band 4. – Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin.

Karlsson, T. 1997: Förteckning over svenska kärlväxter. – Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560.

Kiffe, K. 1991: Carex paleacea Wbg. in Dänemark. - Flora og Fauna 97: 41-43.

Knudsen, K. 1992: Skotsk Lostilk. – Naturnyt: 195-199.

Kreutz, C.A.J. 1995: Orobanche. Die Sommerwurzarten Europas 1. Mittel- und Nordeuropa. – Natuurhistorisch Genootschap, Limburg.

Kutscher, M. 1997: Die Orchideen der Insel Rügen. -Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 14: 83-101.

Lange, J. 1886-1888: Haandbog i den danske Flora. 4. Udgave. - C.A. Reitzels Forlag. København.

Lange, J. 1952: Orobanche purpurea Jacq. Fundet I Danmark. – Bot. Tidsskr. 49: 208-211.

Larsen, E. 1989: Falsters Flora 7. Samlet floraliste. – Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster. Nykøbing F.

Leth, P. 1998: Foreløbig Regional Rødliste over særligt beskyttelseskrævende karplanter i Vestsjællands Amt 1997. - Vestsjællands Amt, Natur & miljø. Sorø.

Lind, K. 1994: Fra en Atlas Flora Danica-inventørs dagbog. - URT 1994: 113-114.

Ludwig, G. & Schnittler, M. 1996: Rote Liste gefärdeter Pflanzen Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde. Heft 28. - Bundesamt für Naturschutz. Bonn.

Lyshede, O.B., Tranberg, H., Stephensen, B.K., Næsborg, T.R. & Petersen, B.V. 2000: Årets fund 1999. – URT 24: 10-20.

Lyshede, O.B., Petersen, B.V. & Tranberg, H. 2001: Årets fund 2000. - URT 25: 2-13.

Lyshede, O.B., Petersen, B.V. & Tranberg, H. 2002: Årets fund 2001. - URT 26: 2-15.

Lyshede, O.B., Petersen, B.V. & Tranberg, H. 2003: Årets fund 2002. - URT 27: 3-15.

Lyshede, O.B., Petersen, B.V. & Tranberg, H. 2004: Årets fund 2003. - URT 28: 2-15.

Lyshede, O.B., Petersen, B.V. & Tranberg, H. 2005: Årets fund 2004. - URT 29: 2-14.

Lyshede, O.B., Petersen, B.V. & Tranberg, H. 2006: Årets fund 2005. - URT 30: 4-17.

Lütken, P. 1979: Ekskursioner. Højsommerekskursion til Bornholm 4.-6. august 1978. - URT 79.1: 26-28.

Lütken, P. 1986: Sort Rævehale på Bornholm og andre bidrag til Bornholms flora. - Fjælstaunijn 10: 100-103.

Lütken, P. 1988: Floraregistrering på Bornholm. - URT 12: 4-8.

Løjtnant, B. & Thorning-Lund, F. 1983: Mose-Post (Ledum palustre L.) - fundet som spontan i Danmark. - Flora og Fauna 91: 3-12.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1977: Foreløbig status over den danske flora. – Reports from the Botanical Institute University of Aarhus no. 2, Århus.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993: Status over den danske flora 1993. - G.E.C. Gads Forlag. København.

Løjtnant, B. 1978: Nomenclatural notes upon Scandinavian orchids. – Fed. Repert. 89: 13-18.

Løjtnant, B. 1979a: Danmarks orchideer. - Natur og Museum 19: 1-30.

Løjtnant, B. 1979b: Dactylorhiza purpurella ssp. majaliformis Nelson ex Løjtnant. – Bot. Tidsskr. 74: 175-176.

Løjtnant, B. 1981a: Gøgeurtfamilien, Orchidaceae. - I: Hansen, K. (red.), Dansk feltflora. 1. oplag. Gyldendal, København, pp. 705-723.

Løjtnant, B. 1981b: Orchis militaris L. (Ridder-Gøgeurt) – ny for Danmark. – Flora og Fauna 87: 59-62.

Mattiasson, G. 2000: Gulyxne i Skåne 1999. – Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000: 24-31.

Moeslund, B. 1985: Stor Gyvelkvæler (Orobanche elatior) i Østhimmerland. - URT 9: 117-123.

Moeslund, S. 1986: Knælæbe igen. – URT 10: 112.

Moeslund, S. 1989: Overvågning og pleje af Melet Kodriver (Primula farinosa) i hovedstadsregionen. - URT 13: 68-80.

Moeslund, S. 1993: Skal Rust-Skæne (Schoenus ferrugineus) forsvinde fra den danske flora. - URT 17: 79-83.

Moeslund, S. & Christiansen, S.G. 1988: Røllike-Gyvelkvæler (Orobanche purpurea) genfundet I Danmark. – URT 12: 29-30.

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den Store Nordiske Flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjtnant. - G.E.C. Gads Forlag, København.

Mossberg, Bo & Stenberg, L. 2005: Den nye nordiske Flora. - Gyldendal. København.

Mrkvicka, A.C. 1992: Keimung, Entwicklung und Wachstumszyklen von Liparis loeselii (L.) L.C. Rich. am natürlichen Wuchsort. – Die Orchidee 43: 35-36.

Müller, D. 1950: Allindelille Fredskov. – Naturens Verden 34: 77-90.

Müller, D. 1958: Anacamptis pyramidalis i Allindelille Fredskov. – Bot. Tidsskr. 58: 401.

Nannfeldt, J.A. 1946: Tre för norden nya Epipactis-arter, E. persica Hausskn., E. leptochila (Godf.) Godg. och E. purpurata Sm. – Bot. Not. 1946: 1-28 + 4 tavler.

Nielsen, M.G., Schou, J.C., Wind, P. 1995: Rust-Skæne genfundet i Jylland. - URT 19: 78-81.

Nilsson, S. & Mossberg, B. 1977: Nordens orkideer. Dansk udgave v. B. Løjtnant. – Gyldendal. København.

Nordmand, S., Frederiksen, R.F, Wind, P. & Retsloff, T. 2007: Krum Star genfundet i Danmark. - URT 21: 68-71.

Næsborg, T.R., Rasmussen, P., Stephensen, B.K. & Tranberg, H. 1998: Floristiske fund fra Fyn 1997. - Fynsk Natur 1998.

Næsborg, T.R., Rasmussen, P., Stephensen, B.K. & Tranberg, H. 1999: Floristiske fund fra Fyn 1998. - Fynsk Natur 1999.

Næsborg, T.R., Rasmussen, P., Stephensen, B.K. & Tranberg, H. 2000: Floristiske fund fra Fyn 1999. - Fynsk Natur 2000.

Olesen, J.M. og Warncke, E. 1987: Gul Stenbræks naturhistorie. - URT 11: 3-16.

Olsen, S.-E.S. & Lütken, P. 1979: Højsommereksursion til Bornholm. 4.-6. August 1978. - URT 3: 26-28.

Pedersen, A. 1963: Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. Danmarks Topografisk-Botaniske Undersøgelse nr. 29. – Bot. Tidsskr. 59: 2-176.

Pedersen, A. 1974: Gramineernes udbredelse i Danmark. Spontane og naturaliserede arter. TBU nr. 39a. - Bot. Tidsskr. 68: 177-344.

Pedersen, A. 1980: Udspærret Annelgræs - en ny trafikplante. - URT 4: 110-112.

Pedersen, H.Æ. 1990: Listera cordata (L.) R.Br. (hjertebladet fliglæbe) - en dansk orkidé-art i fremgang. - Flora og Fauna 96: 21-30.

Pedersen, H.Æ. 1998: Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) og Rød Skovlilje (Cephalanthera rubra) i det dansk-tyske grænseland. – Flora og Fauna 104: 17-21.

Pedersen, H.Æ. 1999a: Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, I. – URT 23: 64-71.

Pedersen, H.Æ. 1999b: Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, II. – URT 23: 133-139.

Pedersen, H.Æ. 2001: Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, III. – URT 25: 122-129.

Pedersen, H.Æ. 2004: Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, V. - URT 28: 19-25.

Pedersen, H.Æ. & Ehlers, B.K. 2000: Local evolution of obligate autogamy in Epipactis heleborine subsp. neerlandica (Orchdaceae). – Plant Syst. Evol. 223: 173-183.

Pedersen, H.Æ., Faurholdt, N. & Christiansen, S.G. 2001: Nikkende Hullæbe - økologi og fremtidsudsigter i Danmark. – URT 2001: 18-27.

Pedersen, H.Æ. & Faurholdt, N. 1997: Baltisk Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. baltica) første sikre fund i Danmark. – Flora og Fauna 103: 95-105.

Pedersen, H.Æ. & Løjtnant, B. 1992: Knærod (Goodyera repens (L.) R.Br.) - sociologi, udbredelse og status i Danmark. - Flora og Fauna 98: 77-86.

Petersen, B.V. 1996: Projekt heder og overdrev. En feltbotanisk undersøgelse vedr. udbredelsen af 25 plantearter fra heder og overdrev i Danmark. Udført af Dansk botanisk Forening, Feltbotanisk Klub. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København.

Petersen, B.V. 1998: Botanik. - Gejrfuglen 34: 24-25.

Petersen, B.V. 2002: Naturglimt. - Gejrfuglen 2002: 24-27.

Petersen, B.V. 2004: Rødlistede planter i Vejle Amt 2003. – Vejle Amt, Forvaltningen for Teknik og Miljø.

Rasmussen, S.M. 1954: Euphorbiaceernes, Malvaceernes og Violaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 20. - Bot. Tidsskr. 50: 241-278.

Raunkiær, C., 1935: Allindelille Fredskov. Statistical investigations of the plant formations. - I. Raunkiær, C. Botaniske Studier. J.H. Schultz Forlag. København. pp. 165-226.

Ribe Amt 2002: Søerne i Ribe Amt.

Robatsch, K. 1988: Beiträge zur Kenntnis der europäischen Epipactis-Arten (Orchidaceae). – Linzer Biol. Beitr. 20: 161-172.

Rostrup Jørgensen, 1973: Den danske Flora. 20. omarbejdede udgave af: E. Rostrup: Den danske Flora ved A. Hansen. Gyldendal. København.

Runeson, I. & Svensson, Å. 1993: Honungsblomster, Herminium monorchis. – Lunds Botaniska Förening. Meldlemsblad 1993: 57.

Ryttäri, T. & Kettunen, T. 1997: Uhanalaiset Kasvimme. - Krijayhtymä Oy. Helsinki.

Schou, J.C. 1991: Kølle-star stadig i Danmark. - URT 15: 101-103.

Schou, J.C. 1992: Strand-Star (Carex paleacea) i Danmark. - URT 16: 66-69.

Schou, J.C. 1996: Krum Star og Strand-Star forsvundet! - URT 20: 95.

Schou, J.C. 2006: Danmarks Halvgræsser. - BFNs Forlag. Thisted

Skov- og Naturstyrelsen 2004: Almegårds Øvelsesplads. Drifts- og plejeplan 2004-2018. - Skov- og Naturstyrelsen. København.

Sørensen, I. 1988: Hjertelæbe - En sjælden orkidé i Danmark. - URT 1988: 11-15.

Sørensen, T. 1935: Primulaceernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 43.2: 133-173.

Tranberg, H., Næsborg, T.R., Rafner, P., Rasmussen, P. & Stephensen, B.K. 2002: Florisktiske fund fra Fyn 2001. – Fynsk Natur. Odense.

Vikstrøm, T. & Pedersen, H.Æ. 2002: Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa) i Østdanmark – forekomst og oprindelse. – Flora og Fauna 108: 57-64.

Vinther, E. & Tranberg, H. 1999: Naturkvalitet i strandenge i Fyns Amt. - Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen. Odense.

Vinther, E. & Tranberg, H. 2002: Naturkvalitet i moser i Fyns Amt. - Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen. Odense.

Vinther, E. 1987: Botanisk overvågning af fredede fredningsværdige lokaliteter i Fyns amt. - i: Asbirk, S. & Ohrt, H.: Naturovervågning. - Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hørsholm.

Warncke, E. 2008: Feltbiologi. - Gyldendal. Nordisk Forlag. København.

Weimarck, H. & Weimarck, G., 1985: Atlas över Skånes flora. – Förlagstjänsten. Stockholm.

Wiinstedt, K. 1937: Juncaceernes Udbredelse i Danmark. - Bot. Tidsskr. 44.1: 41-112.

Wiinstedt, K. 1943: Cyperaceernes udbredelse i Danmark. I. Scirpoideae. Bot. Tidsskr. 47.1: 3-64.

Wiinstedt, K. 1945: Cyperaceernes udbredelse i Danmark. II. Caricoideae. Bot. Tidsskr. 47.2: 143-244.
Wind, P. & Faurholdt, N. 1992: Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata) på Sjælland. - URT 1992: 9-16.

Wind, P. 1985b: Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage og Melby Overdrev, 17.6.1984. - URT 9: 29-31.

Wind, P. 1985c: Skov-Viol eller Krat-Viol? - URT 9: 43-46.

Wind, P. 1987: Overvågning af ekstremrigær 1987. - Skov- og Naturstyrelsen. Hørsholm.

Wind, P. 1988: Fem fund af Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus L.). - URT 12: 68-76.

Wind, P. 1988: Overvågning af ekstremrigkær 1987. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hørsholm.

Wind, P. 1990: Oversigt over botaniske lokaliteter. Bind 7. Århus amt. - Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen. Hørsholm.

Wind, P. 1992a: Ekskursion til Rügen 14.06 – 16.06.1991. – URT 1992: 21-24.

Wind, P. 1992b: Oversigt over botaniske lokaliteter. Bind 9. Nordjyllands amt. - Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen. Hørsholm.

Wind, P. 1993a: Fredede arter i Danmark 4. - URT 17: 26-29.

Wind, P. 1993b: Fredede arter i Danmark 6. - URT 17: 84-89.

Wind, P. 1994a: Fredede arter i Danmark 8. - URT 1994: 43-52.

Wind, P. 1994b: Botaniske lokaliteter. Bind 11. Status og forvaltningsbehov. - Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København.

Wind, P. 1994c: Oversigt over botaniske lokaliteter. Bind 10. Ribe amt. - Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen. København.

Wind, P. 1998: Overvågning af ekstremrigkær 1997. Danmark. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. 97 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 73.

Wind, P. 2000a: Overvågning af rødlistede karplanter. - URT 24: 92-95.

Wind, P. 2000b: Overvågning af rødlistede karplanter 1999. Danmark. Naturovervågning. - Danmarks Miljøundersøgelser. 69s. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 131.

Wind, P. 2000c: Mangfoldigheden i den danske flora. - URT 24: 131-145.

Wind, P. 2001: Forskelligblomstret Viol i Danmark. - URT 25: 46-59.

Wind, P. 2002a: Mygblomst (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard) – status og bevaring i Danmark. – Flora og Fauna 108: 33-48.

Wind, P. 2002b: Overvågning af rødlistede planter 2000. Danmark. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. 58 s. – Arbejdsrapport fra DMU, nr. 156.

Wind, P. 2006: Status for Sump-Viol. - URT 30: 94-97.

Young, D.P. 1953: Autogamous Epipactis in Scandinavia. – Bot. Not. 1953: 253-270.

Young, D.P. 1954: A Key to the Danish Epipactis. – Bot. Tiddskr. 50: 140-145.

Zarzycki, K. & Kazmierczakowa, R. (ed.) 1993: Polska czerwona ksiega roslin. Paprotniki i rosliny kwiatowe. – Polsaka Akademia Nauk. Instytut Botaniki im W. Szafera. Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

Øllgaard, H. 1985: Hvid Sækspore (Gymnadenia albida ssp. albida) i Danmark. - URT 1985: 99-107.

Netkilder

Checklista över Nordens kärlväxter – version 2004-01-19. http://www2.nrm.se/fbo/chk/chk3.htm

Danmarks Naturdata.- Danmarks Miljøportal 2008: Verificeret den 01-08-2008. http://www.naturdata.dk/

Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

DMUs orkidédatabase: http://www.dmu.dk/Dyr_planter/Planter/

FugleogNatur 2008: Oplysninger om fund af sjældne arter. Opdateret indtil 01-08-2008. http://www.fugleognatur.dk

http://www.vyh.fi/eng/environ/naturcon/threat/2000/plant/vascular.htm

Lassen, J.: 2008: Optælling og foto af Mose-Post. - www.fugleognatur.dk

Petersen, B.V. 1996-2007: Nyt om floraen i Østjylland. - http://www.biobent.dk/

Tranberg, H., Næsborg, T.R. & Stephensen, B.K. 2002: Floristiske fund fra Fyn 2002. - Fynsk Natur. http://www.fynsk-natur.dk/

Tranberg, H., Næsborg, T.R. & Stephensen, B.K. 2003: Floristiske fund fra Fyn 2003. - Fynsk Natur. http://www.fynsk-natur.dk/

Tranberg, H., Næsborg, T.R. & Stephensen, B.K. 2004: Floristiske fund fra Fyn 2004. - Fynsk Natur. http://www.fynsk-natur.dk/

Tranberg, H., Næsborg, T.R. & Stephensen, B.K. 2005: Floristiske fund fra Fyn 2005. - Fynsk Natur. http://www.fynsk-natur.dk/

Tranberg, H., Næsborg, T.R. & Stephensen, B.K. 2006: Floristiske fund fra Fyn 2006. - Fynsk Natur. http://www.fynsk-natur.dk/

Tranberg, H., Næsborg, T.R. & Stephensen, B.K. 2007: Floristiske fund fra Fyn 2007. - Fynsk Natur. http://www.fynsk-natur.dk/

Wikipedia 2008. www.wikipedia.dk

Upublicerede kilder

Henriksen, H. & Bach, S.W. 2004: Plantesuccession, kolonisering og naturkvalitet på vejskrænter. - Specialerapport. Biologisk Insitut, Plantebiologi, Aarhus Universitet. Århus.

Information om Ørestad, november 2002.

Naturplan 1996: Rødliste for planter i Nordjyllands Amt. i: Værdisætning af naturtyper i Nordjyllands Amt.

Naturplan 2000: Rødliste for planter i Sønderyllands Amt. i: Værdisætning af naturtyper i Sønderjyllands Amt.

Naturplan 2001: Rødliste for planter i Århus Amt. i: Værdisætning af naturtyper i Århus Amt.

Wernberg, H. 2000: Sort Skænes (Schoenus nigricans L.) autøkologi: årsager til tilbagegang og muligheder for pleje. Københavns Universitet.
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000