Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Malthinus facialis Thomson, 1864

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Blødvinger, klannere m.fl
Internationalt navn:Malthinus facialis Thomson, 1864
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:EN
Kriterier:B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)
Levesteder:Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Malthinus facialis lever i løvskov. Larven findes i trøsket ved, den voksne bille i urtevegetation. Arten er meget sjælden. Der foreligger flere ældre fund fra Jylland (SJ og EJ) og Lolland-Falster. Efter 1960 er arten fundet i SJ: Dravedskov, 1985. EJ: Sejs, 1976.
Bestandsudvikling:På mange lokaliteter, hvor Malthinus facialis er fundet tidligere, er den ikke iagttaget efter 1960. I distriktet LFM er arten kun fundet før 1900. På baggrund heraf anses Malthinus facialis for at have negativ.bestandsudvikling.
Udbredelsesareal:600 km2 km2
Forekomstareal:50 km2 km2
Totaludbredelse:Malthinus facialis er ret udbredt i Europa. Den findes i alle de skandinaviske lande, undtaget Finland, samt i Baltikum.
Rødlistevurdering:Malthinus facialis vurderes moderat truet, EN, efter kriterierne B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv). Da arten skønnes at have en ret ringe spredningsevne, anses det for usandsynligt, at der kan tilføres genetisk materiale udefra. Dens rødlistestatus er derfor ikke nedkategoriseret. Da lokaliteterne, hvor arten forekommer, er ret små, er som grundlag for arealberegningerne benyttet 5 x 5 km felter.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Hansen m.fl. 1996, Hansen 1938, 1964
Rødlistevurderet i 2011 af:Palle Jørum
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000