Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Globicornis fasciata (Fairmaire, 1859)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Blødvinger, klannere m.fl
Internationalt navn:Globicornis fasciata (Fairmaire, 1859)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:VU
Kriterier:D2
Levesteder:Sl
Negative påvirkninger:1.2.3
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Globicornis fasciata forekommer i mørt ved med insektrester, som den lever af. Den voksne bille søger til blomster. Arten er meget sjælden. Der foreligger flg. ældre fund: LFM: Maribo, 2 stk. 1881; Knuthenborg Park, i antal på skærmblomster 1948; Sundby Storskov, 1 stk. NEZ: Bognæs Storskov, 2 stk. før 1960. Efter 1960 er arten fundet i LFM: Holmeskov Dyrehave, 2001, 1 stk. på blomstrende skærmplante.
Bestandsudvikling:Da der kun foreligger få fund af Globicornis fasciata, kan bestandsudviklingen ikke vurderes.
Udbredelsesareal:25 km2 km2
Forekomstareal:25 km2 km2
Totaludbredelse:Globicornis fasciata har en meget begrænset udbredelse i Europa. Den forekommer i Tyskland, men hverken i det øvrige Skandinavien eller i Baltikum.
Rødlistevurdering:Globicornis fasciata opfylder kriterierne B1 + 2a for kritisk truet, CR. Den opfylder dog næppe andre underkriterier, hvorfor den i stedet vurderes sårbar, VU, efter kriterium D2. Da arten formodes at have ringe spredningsevne, anses det for usandsynligt, at der kan tilføres genetisk materiale udefra. Dens rødlistestatus er derfor ikke nedkategoriseret. Som grundlag for arealberegningerne er benyttet 5 x 5 km felter, da arten øjensynlig kun findes på et meget begrænset område.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Hansen 1938, 1964, Jørum m.fl. 2002
Rødlistevurderet i 2010 af:Palle Jørum
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000