Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Håret halvtrøffel Genea hispidula Berk.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Trøfler
Internationalt navn:Genea hispidula Berk.
Dansk navn:Håret halvtrøffel
International kategori:NE
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Sl, Sk, Sd, So
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Håret halvtrøffel er den almindeligste af halvtrøflerne og er fundet i meget forskellige løvskovstyper, fra kalkrig bøgeskov (Fagus sylvatica) til mager egekrat (Quercus sp.). Mykorrhizastudier tyder også på, at arten er en udbredt og almindelig mykorrhizapartner i bøgeskovene på Sjælland.
Bestandsudvikling:Håret halvtrøffel er fundet stabilt med et par registrerede fund per år. Der er ikke noget der tyder på en frem- eller tilbagegang.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Håret halvtrøffel er udbredt over hele Europa og er også kendt fra Nordamerika.
Rødlistevurdering:Håret halvtrøffel vurderes ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Lange 1956, Pegler et al. 1993, Hansen & Knudsen 2000
Rødlistevurderet i 2011 af:Morten Christensen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000