Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Elaphomyces anthracinus Vitt.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Trøfler
Internationalt navn:Elaphomyces anthracinus Vitt.
Dansk navn:
International kategori:NE
Rødliste 1997: R
National kategori:VU
Kriterier:D2
Levesteder:Sl, Sd
Negative påvirkninger:1.2.3, 7.1
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse: <50 individer
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Elaphomyces anthracinus er fundet én gang i Danmark under bøg (Fagus sylvatica) i Gribskov i 1956. Arten er, i følge oplysningerne fra andre dele af Nordeuropa, tilknyttet muldrige løvskove. Arten er sandsynligvis overset i et vist omfang.
Bestandsudvikling:Elaphomyces anthracinus er kun fundet i 1956 i Gribskov.
Udbredelsesareal:50 km2
Forekomstareal:50 km2
Totaludbredelse:Elaphomyces anthracinus er udbredt, men sjælden, i det meste af Europa. I Sverige kendt fra ca. 15 lokaliteter og kategoriseret sårbar, VU.
Rødlistevurdering:Elaphomyces anthracinus vurderes sårbar, VU, på baggrund af kriterium D2. Arten spredes primært ved hjælp af dyr. Da arten er sjælden eller manglende i andre dele af Nordeuropa, sker der antagelig ikke en tilførsel af sporer til den danske population i en størrelsesorden, der har betydning for artens overlevelse i Danmark. Der er således ikke grundlag for at justere den nationale rødlistekategori.
Bemærkninger til nomenklatur:Synonym: Elaphomyces uliginosus Hesse
Litteratur:Lange 1956, Pegler et al. 1993, Hansen & Knudsen 2000
Rødlistevurderet i 2011 af:Morten Christensen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000