Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Osphya bipunctata (Fabricius, 1775)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Heteromerer
Internationalt navn:Osphya bipunctata (Fabricius, 1775)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: R
National kategori:EN
Kriterier:B1ab(i,ii)+2ab(i,ii)
Levesteder:Rd, Rt, Rv, Sb, Sg, Sl, Su
Negative påvirkninger:1.2.3, 1.2.3.3, 1.2.3.7, 1.2.3.8, 1.2.3.9, 1.4.1, 1.4.2
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Osphya bipunctata lever som larve formentlig i dødt ved af løvtræ. I Tyskland er friskklækkede eksemplarer således fundet i antal i veddet af en død hvidtjørnsgren (Crataegus sp.). Den voksne bille træffes ofte på blomster af hvidtjørn i solskin.

Arten er meget sjælden i Danmark. Den er i nyere tid fundet på følgende 2 lokaliteter i LFM: Resle Skov på Falster, flere individer, senest 2009 samt Vesterroder på Lolland. Et fund fra Toreby på Lolland i 1975 udelukkes, idet individet blev fundet siddende på en bilrude og det derfor ikke kan siges med sikkerhed hvor individet stammer fra.
Desuden foreligger ældre fund fra Merretskov på Lolland (før 1900).
Bestandsudvikling:Osphya bipunctata har altid været meget sjælden og lokalt forekommende i Danmark. Den har således ikke haft en åbenlys negativ bestandsudvikling, idet arten endnu ikke er fundet udenfor Lolland-Falster. Resle Skov på Falster har formentlig altid huset den største ynglebestand af arten i Danmark.
Udbredelsesareal:33 km2
Forekomstareal:33 km2
Totaludbredelse:Osphya bipunctata er udbredt i Vest-, Mellem- og Sydeuropa samt Kaukasus og det sydlige Rusland. Skandinavien er den fundet sparsomt i Danmark, Sverige og Norge.
Rødlistevurdering:Osphya bipunctata vurderes moderat truet, EN, efter kriterierne B1ab(i,ii) + 2ab(i,ii).

Umiddelbart vurderes arten som kritisk truet, CR, efter kriteriet B1, men da arten forekommer på 2 recente lokaliteter og udbredelsen ikke er stærkt fragmenteret er underkriterium a ikke opfyldt. Der forekommer ikke ekstreme svingninger som angivet i underkriterium c, hvorfor dette heller ikke er opfyldt.

Arten vurderes derfor moderat truet, EN. Udbredelsesarealet er mindre end 5.000 km2 (kriterium B2) og forekomstarealet er mindre end 500 km2 (kriterium B2). Arten forekommer på 2 recente lokaliteter (underkriterium a), og det vurderes at udbredelsesarealet (underkriterium b i) og forekomstarealet (underkriterium b ii) er i vedvarende tilbagegang.

Muligheden for genetisk udveksling med udenlandske nabobestande er usandsynlig, men ukendt, hvorfor en op- eller nedkategorisering ikke foretages.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet i 2010 af:Philip Francis Thomsen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000