Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Gråhvid stilkbovist Tulostoma kotlabae Pouzar

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Bugsvampe
Internationalt navn:Tulostoma kotlabae Pouzar
Dansk navn:Gråhvid stilkbovist
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:EN
Kriterier:D
Levesteder:D
Negative påvirkninger:9
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse: 50 individer (2008)
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
National bestandsstørrelse er beregnet udfra følgende vurderinger; a) det antages at det reelle lokalitetsantal er 5 gange større end antallet af kendte lokaliteter efter 1980, b) det estimeres at der gennemsnitligt findes 5 individer per lokalitet.
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Gråhvid stilkbovist findes på kalkrig bund i grå og grønne klitter. Den er meget sjælden i Danmark og kendes kun fra Ulshale på Møn (2007) samt fra klitterne ved Tversted i Nordvestjylland hvor den er samlet i 1985 og igen i 2005. Den er formodentlig mere udbredt i kalkrige klitter i Nordvestjylland, men er uden tvivl fåtallig.

Bestandsudvikling:Gråhvid stilkbovist kendes fra to lokaliteter i Danmark, begge med fund efter 2000. Det lave antal fund gør en vurdering af bestandsudviklingen umulig.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:50 km2
Totaludbredelse:Gråhvid stilkbovist er vidt udbredt i Europa med Nordvestgrænse i Danmark. Den er aftagende og regnes som truet i mange lande.
Rødlistevurdering:Gråhvid stilkbovist vurderes kritisk truet, EN, på baggrund af kriterium D. Arten er sjælden og aftagende i vore nabolande og det antages at der ikke sker en tilførsel af sporer til den danske population i en størrelsesorden der har betydning for artens overlevelse herhjemme. Der er således ikke grundlag for at justere den nationale rødlistekategori.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Petersen & Vesterholt 1990, Hansen & Knudsen 1997, Kreisel 2001, Jeppson 2006, ECCF 2008.
Rødlistevurderet i 2008 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000