Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Bred jordtunge Geoglossum cookeianum Nannf.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Skivesvampe
Internationalt navn:Geoglossum cookeianum Nannf.
Dansk navn:Bred jordtunge
International kategori:
Rødliste 1997: X
National kategori:NT•
Kriterier:A3c, C1
Levesteder:Sb, Kt, Ko, O
Negative påvirkninger:1.1.9, 1.1.11, 5.4
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse: < 10.000 individer (2006)
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 5 år


Kriteriedokumentation
National status:Bred jordtunge er ret sjælden i Danmark og vokser typisk på overdrev, strandoverdrev, kystskrænter, i græs i plantager og skov og krat på næringsrig bund. Den er kendt fra 32 lokaliteter i Danmark, heraf de 19 med fund efter 1990. Det vurderes, at der findes mindre end 10.000 individer i Danmark.
Bestandsudvikling:Der er ikke påvist nogen tilbagegang for bred jordtunge. Det forekommer meget sandsynligt at arten vil gå tilbage som følge af græsningsophør på lokaliteter hvor den findes.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Bred jordtunge er vidt udbredt, men ret sjælden i Europa. Den er optaget på den nationale rødliste i Norge.
Rødlistevurdering:Det vurderes, at der er mindre end 10.000 individer af bred jordtunge i Danmark. Samtidig vurderes det at der over en periode på to generationer vil ske en tilbagegang i bestandsstørrelsen på mindst 20 % som følge af græsningsophør eller andre former for habitatforringelse. Den vurderes derfor som sårbar, VU, efter C1.

Da der forventes at ske en tilbagegang i antallet af individer på mindst 30 % over en periode på tre generationer som følge af græsningsophør eller andre former for habitatforringelse, vurderes den som sårbar, VU, efter kriterium A3c

Da der vil kunne ske en indvandring fra udenlandske bestande, nedkategoriseres den til næsten truet, NT.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Kålås et al. 2006, Læssøe & Elborne 1984, Ohenoja 2000.
Rødlistevurderet i 2007 af:Jan Vesterholt
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000