Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Cristinia gallica (Pilát) Jülich

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Barksvampe
Internationalt navn:Cristinia gallica (Pilát) Jülich
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: R
National kategori:VU
Kriterier:D
Levesteder:Rv, Sk, Sl
Negative påvirkninger:1.2.3.1., 1.2.3.5., 1.2.3.7
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse: 800 individer
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
National bestandsstørrelse er beregnet udfra følgende vurderinger: a) det antages, at det reelle lokalitetsantal er 10 gange større end antallet af kendte lokaliteter efter 1980, b) det estimeres, at der gennemsnitligt findes 10 individer per lokalitet.
Generationstid: 1 år


Kriteriedokumentation
National status:Cristinia gallica danner frugtlegemer på meget råddent ved, førne og jord i frodige, urterige og gerne fugtige løvskove på +/- kalkrig eller leret bund. Den er sjælden i Danmark men kendt fra spredte fund i Østjylland og på Øerne.
Bestandsudvikling:Cristinia gallica kendes fra 15 danske lokaliteter, heraf er den fundet på de 8 (53 %) efter 1980. Den ret stabile nyfundsprocent tyder på at arten har en stabil bestand i Danmark,.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:200 km2
Totaludbredelse:Cristinia gallica er en sjælden og sydlig art i Norden.
Rødlistevurdering:Cristinia gallica vurderes som sårbar, VU, på baggrund af kriterium D. Artens habitatkrav og sjældenhed gør, at det forudses, at tilfældige ændringer samt drifttiltag på kendte voksesteder kan medføre, at arten forsvinder. Da arten ligeledes er sjælden i nabolandene, antages det, at der ikke sker en nettotilførsel af sporer til den danske population. Der er således ikke grundlag for at justere den nationale rødlistekategori.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen & Knudsen 1997
Rødlistevurderet i 2006 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000