Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Ceutorhynchus pallidicornis Gougelet & Brisout de Barneville, 1860

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Ceutorhynchus pallidicornis Gougelet & Brisout de Barneville, 1860
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: V
National kategori:NT
Kriterier:
Levesteder:Sl
Negative påvirkninger:1.2.3.1,1.2.3.2,1.4.2
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Ceutorhynchus pallidicornis lever i skove på alm. lungeurt (Pulmonaria obscura).

Ældre fund foreligger fra: F: Krageskov (Fyn), Rifbjerg (Langeland), LFM: Sundby Storskov, Resle Skov, 1 individ, 1954, SZ: Vintersbølle Skov (øst for Vordingborg), NEZ: Ledreborg skov, Boserup skov (ved Roskilde), LFM: Resle Skov, 1 individ, 1954.

Efter 1960 er arten fundet i: SZ: Suserup, talrig, 1971, NWZ: Kattrup Skov nord øst for Tissø, talrig, 1986, NWZ: Delhoved Skov, 3 individer, 1989. En sjælden art.
Bestandsudvikling:Trods sjældenhed skønnes Ceutorhynchus pallidicornis ikke at være i tilbagegang og heller ikke udsat for større bestandssvingninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Ceutorhynchus pallidicornis er udbredt fra Sibirien til Europa, mod nord til Sverige.
Rødlistevurdering:Den nationale bestand er begrænset, idet der kendes tre recente lokaliteter. Arten har ingen eller ringe spredningsevne. De nærmeste udenlandske bestande befinder sig så langt fra de danske, at spredning af genetisk materiale fra udenlandske nabobestandene i praksis ikke forekommer. Lignende levesteder i Danmark er undersøgt for tilstedeværelsen af arten men uden positivt resultat.

Ceutorhynchus pallidicornis er således tæt på at opfylde tærskelværdien for sårbar (VU) efter kriterium D2 og kategoriseres derfor næsten truet, NT.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen, 1964, Hansen, 1996.
Rødlistevurderet i 2006 af:Hans Gønget
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000