Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Bagous czwalinai Seidlitz, 1891

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Bagous czwalinai Seidlitz, 1891
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: E
National kategori:VU
Kriterier:D2
Levesteder:M,V
Negative påvirkninger:1.1.1,1.4.3
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Bagous czwalinai lever på fugtige habitater.

I ældre tid er arten fundet i SZ: Flommen ved Sorø (nogle individer i 1874 og 1876) og i NEZ: Malmmosen talrig, 1941 og senere. Efter 1960 foreligger fund fra to lokaliteter: SZ: Varpelev, 1 individ,1986 og NEZ: Malmmosen, 1967. En sjælden art.
Bestandsudvikling:Trods sjældenhed skønnes Bagous czwalinai ikke at være i tilbagegang og heller ikke udsat for større bestandssvingninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Bagous czwalinai er udbredt fra nordlige Italien over Mellemeuropa til Nordtyskland, Kaliningradområdet og England, mod nord til sydlige Sverige.
Rødlistevurdering:Den nationale bestand er meget begrænset (kriterium D2), idet der kun kendes 2 recente lokaliteter. Arten har ingen eller ringe spredningsevne og nærmeste udenlandske bestande befinder sig så langt fra de danske, at spredning af genetisk materiale fra udenlandske nabobestandene i praksis ikke forekommer. Lignende levesteder i Danmark er undersøgte for tilstedeværelsen af arten men uden positivt resultat.

Bagous czwalinai vurderes derfor sårbar, VU, efter kriterium D2.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen, 1964, Hansen, 1996.
Rødlistevurderet i 2006 af:Hans Gønget
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000