Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Ferejer
Internationalt navn:Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758)
Dansk navn:
International kategori:NE
Rødliste 1997:
National kategori:DD
Kriterier:
Levesteder:Vs
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 6-12 måneder


Kriteriedokumentation
National status:Tanymastix stagnalis blev første gang registreret fra Danmark af Ussing (1909). Materialet var indsamlet i Råbjerg Mile søerne i august 1898 af Dr. Ostenfeld som havde sendt dyrene til Dr. Wesenberg-Lund som stod for bestemmelsen. Arten er siden genfundet i området gentagne gange. Det er desværre usikkert præcis hvor i området arten er fundet, idet lokaliteten består af en række vandsamlinger af forskellig alder og derved succession. Iflg. kuratorassistent P. Jeppesen fra Zoologisk Museum fandtes den ikke op ad selve milen, men derimod i oversvømmelser på afblæsningsfladen.

Da der er fundsoplysninger for de sidste ca. 30 år er en fornyet dokumentation af artens tilstedeværelse meget ønskelig.

Arten er en enkelt gang i foråret 1966 fundet på oversvømmede enge ved Simested Å i Midt-/Nordjylland.

Arten er i 1990´erne fundet om foråret på øen Sild i den tyske del af Vadehavet, og den bør eftersøges i den danske del af Vadehavet.
Bestandsudvikling:Tanymastix stagnalis findes i Danmark i en forårsgeneration, som er tilstede efter afsmeltning af sne og is, og en efterårsform, som kan findes langt ind i oktober. Selvom begge generationer kendes fra samme lokalitet i Sverige, er det uvist, om de tilhører den samme generation.

Da arten ikke er registreret fra Danmark siden begyndelsen af 1970erne, er der intet kendskab til dens bestandsudvikling.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Tanymastix stagnalis findes udbredt i Europa. I Sverige er den kendt fra Skåne, Blekinge, Öland, Gotland og Uppland.
Rødlistevurdering:Arten formodes at være stabil i Råbjerg Mile søerne, men den må kategoriseres i utilstrækkelige data, DD, fordi der ikke er gjort nye fund i over 30 år, og den heller ikke er genfundet på det andet findested siden 1966.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Ussing (1909); Røen (1995); Franzén (1996); Damgaard & Olesen (1998); Damgaard et al. (2000).
Rødlistevurderet i 2005 af:Jakob Damgaard
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000