Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Sitona griseus (Fabricius, 1775)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Kortsnudebiller
Internationalt navn:Sitona griseus (Fabricius, 1775)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ko
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Sitona griseus lever på sandede habitater, oftest nær skovbryn. Foderplanten er i Danmark gyvel, lupin og rundbælg.

Arten er udbredt i hele Danmark, men den er ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Sitona griseus skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Sitona griseus vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996, Palm 1996.
Rødlistevurderet i 2005 af:Hans Gønget
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000