Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Brændende mælkehat Lactarius acerrimus Britzelm.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Skørhatte og Mælkehatte
Internationalt navn:Lactarius acerrimus Britzelm.
Dansk navn:Brændende mælkehat
International kategori:
Rødliste 1997: V
National kategori:EN
Kriterier:C1, D
Levesteder:Sg,Sk,Sl
Negative påvirkninger:1.2.3.1,1.2.3.6,1.2.3.9,1.2.3.10,5.4
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse: 78 individer
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
National bestandsstørrelse er beregnet udfra følgende vurderinger: a) det antages, at det reelle lokalitetsantal er 2 gange større end antallet af kendte lokaliteter efter 1980, b) det estimeres, at der gennemsnitligt findes 3 individer per lokalitet.
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Brændende mælkehat er sjælden i Danmark med spredte fund på Øerne og den sydlige del af Østjylland. Den findes under gamle ege på varm, kalkholdig eller leret bund. Den optræder gerne i græsningsprægede eller åbne skove og parker.
Bestandsudvikling:Brændende mælkehat kendes fra 25 danske lokaliteter, heraf er den fundet på de 13 (52 %) efter 1980. Flere af de gammelkendte lokaliteter er undersøgt i nyere tid uden genfund. Bestanden anses på den baggrund for at være i tilbagegang (min. 20% over 2 generationer).

Baggrunden for tilbagegangen er formodentlig tilgroning af gamle græsningsprægede egeskove, samt stigende eutrofiering på grund af øget gødskning op til egnede voksesteder og øget kvælstofnedfald.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:325 km2
Totaludbredelse:Brændende mælkehat findes vidt udbredt i Central- og Sydeuropa, men er sjælden i Nordeuropa med nordgrænse i Stockholms-området.
Rødlistevurdering:Brændende mælkehat kategoriseres som moderat truet, EN, på baggrund af kriterium C1 og D. Da arten ligeledes er sjælden i nabolandene, sker der næppe en netto-tilførsel af sporer til den danske population. Der er således ikke grundlag for at nedkategorisere den nationale rødlistevurdering.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Vesterholt 1986, Heilmann-Clausen et al. 1998.
Rødlistevurderet i 2008 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000