Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Apion pisi (Fabricius, 1801)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Apion pisi (Fabricius, 1801)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ad,Oo,Sb
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Apion pisi lever på arter af sneglebælg, i Danmark på lucerne og segl-sneglebælg, hvor larven udvikler sig i knopperne. Arten forekommer i græsmarker, i lucernemarker, på overdrev, skrænter, i enge, ved solrige skovbryn, på ruderater og langs veje.

Arten er udbredt i hele Danmark og almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Apion pisi skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Apion pisi vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet i 2005 af:Hans Gønget
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000